...

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CRIDOTEKA

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady działania serwisu internetowego prowadzonego w domenie  przez Crido Szkolenia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894396, REGON: 38873795500000, NIP: 5272955684, kapitał zakładowy: 100 000 zł, adres poczty elektronicznej: Szkolenia.Crido@crido.pl
  2. Administrator za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikom następujące usługi:
    a)  usługę dostępu do treści;
    b)  usługę rejestracji i utrzymania konta;

c)  usługę sklepu internetowego;

d) usługę newslettera

e)  usługę formularza kontaktowego.

3.     Usługa dostępu do treści świadczona jest nieodpłatnie wszystkim podmiotom, które wchodząc na stronę internetową Serwisu i uzyskują dostęp do treści w nim się znajdujących w zakresie treści innych niż Materiały. W zakresie Materiałów usługa dostępu do treści świadczona jest odpłatnie, wyłącznie na rzecz podmiotów, które zakupiły dostęp do Materiałów za pomocą usługi sklepu internetowego.

4.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają prawom konsumenta wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów i powinny być interpretowane zgodnie z tymi  przepisami.

5.     Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w taki sposób, aby nie łamać przepisów powszechnie obowiązującego prawa i dobrych obyczajów. Zobowiązuje się również szanować dobra osobiste osób trzecich oraz podawać dane zgodne ze stanem faktycznym. W szczególności Użytkowników Serwisu obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami Regulaminu.

 

§2 DEFINICJE

1.     Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o następujących pojęciach pisanych wielką literą, rozumie się przez to:

a)  Administrator – Crido Szkolenia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894396, REGON: 38873795500000, NIP: 5272955684, kapitał zakładowy: 100 000 zł.

b)  Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem Umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c)  Materiały – treści cyfrowe w postaci filmów lub innych materiałów szkoleniowych, do których dostęp może zostać wykupiony za pomocą Sklepu Internetowego.

d) Polityka Prywatności – polityka prywatności Serwisu dostępna pod adresem URL:

www.cridoteka.pl/polityka-prywatnosci/

e)  Regulamin – niniejszy regulamin.

f)   Serwis – serwis internetowy prowadzony w domenie www.cridoteka.pl

g)  Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny za pośrednictwem Serwisu.

h) Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług udostępniania treści znajdującej się w zakupionych Materiałach, zawarta w wyniku złożenia w ramach Sklepu Internetowego.

i)   Użytkownik – osoba korzystająca z usług dostępnych w Serwisie.

j)   Zamówienie – wiążące oświadczenie woli Użytkownika złożone poprzez skorzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego obejmujące wolę zawarcia Umowy dotyczącej sposobów dostępu do Materiałów znajdujących się w koszyku Użytkownika.

k)  Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który przeszedł proces rejestracji.

 

§3 REJESTRACJA

1.     Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.     Zarejestrowanym Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3.     Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie i podaniu następujących danych:

a)  adresu e-mail;

b)  hasła, które służyć będzie do zalogowania się do Serwisu.

4.     Warunkiem dokonania rejestracji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu (https://cridoteka.pl/regulamin/) i Polityki Prywatności Serwisu (https://cridoteka.pl/polityka-prywatnosci/)

5.     Dokonanie rejestracji jest darmowe.

6.     Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się do Serwisu poprzez podanie adresu e-mail użytego przy rejestracji oraz nadanego przez siebie przy rejestracji hasła

7.     Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Zarejestrowanych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta osobom nieuprawnionym, jak również innym Użytkownikom lub Zarejestrowanym Użytkownikom.

8.     Zarejestrowany Użytkownik w ramach swojego konta ma możliwość podania innych danych, tj.:

a)  informacji, czy prowadzi działalność gospodarczą;

b)  imienia i nazwiska – w przypadku osoby fizycznej;

c)  firmy – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

d) adresu;

e)  numeru NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

9.     Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek aktualizacji wszelkich podanych przy rejestracji i w ramach konta Użytkownika danych za każdym razem, gdy ulegną one zmianie .

10. Usunięcie konta Zarejestrowanego Użytkownika jest możliwe dla Zarejestrowanego Użytkownika w każdym czasie i wymaga przesłania żądania usunięcia konta z adresu e-mail podanego przez Użytkownika na adres e-mail Administratora.

 

§4 SKLEP INTERNETOWY

1.     Dostęp do Materiałów można zakupić na następujące sposoby:

a)  poprzez zakup dostępu do konkretnego Materiału na okres 6 miesięcy;

b)  poprzez zakup na okres 6 miesięcy dostępu do kursu tematycznego, zawierającego określone Materiały dotyczące wybranej tematyki;

c)  poprzez zakup dostępu abonamentowego na okres wybrany spośród dostępnych w Serwisie opcji, w ramach którego uzyskuje się dostęp do wszystkich Materiałów udostępnianych w Serwisie.

2.     Zakup dostępu do Materiałów odbywa się poprzez dokonanie następujących kroków:

a)  wybór Materiałów i sposobu uzyskania do nich dostępu spośród wskazanych w ust. 5 powyżej  i dostępnych w Serwisie i dodanie swojego wyboru do koszyka Zamówień;

b)  naciśnięcie przycisku „Przejdź do kasy”

c)  wpisanie danych określonych w §4 ust. 3 i ust. 8 powyżej, co jest równoznaczne z rejestracją w Serwisie – dla osób niezalogowanych lub uzupełnienie tych danych – dla osób zalogowanych. Dane osób zalogowanych podane w ramach konta Użytkownika są automatycznie pobierane, lecz możliwa jest ich zmiana;

d) w przypadku składania Zamówienia przez osobę fizyczną – zaznaczenie pola „Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”;

e)  wybór, czy chce się, aby na Zamówienie była wystawiona faktura;

f)   potwierdzenie Zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”;

g)  dokonanie wyboru sposobu płatności.

h) nabywca dokonując zakupu wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej”

i) Dostarczenie faktury w formie papierowej jest dopuszczalne pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Administratora o tym fakcie. Powiadomienie powinno być dokonane w drodze informacji przesłanej w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres faktury.szkolenia@crido.pl

 

 

3.     Zakupienie dostępu do Materiałów możne się odbywać przez 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia.

4.     W następstwie zakupu dostępu do Materiałów po uzyskaniu przez Administratora płatności za wybrane Materiały, dostęp do nich jest przyznawany dla Zarejestrowanego Użytkownika w ramach Serwisu wtedy, kiedy jest zalogowany do swojego konta Użytkownika.

5.     W przypadku wyboru, że na Zamówienie ma być wystawiona faktura, dane do faktury są danymi podanymi przy składaniu Zamówienia.

6.     Warunkiem przyznania Zarejestrowanemu Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną dostępu do zakupionych Materiałów z momentem otrzymania przez Administratora płatności za te Materiały jest zaznaczenie przez niego przy zakupie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”. Konsekwencją złożenia takiego oświadczenia jest utrata prawa do odstąpienia od Umowy. W przeciwnym razie dostęp do tych Materiałów zostanie takiemu Użytkownikowi przyznany po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, co w przypadku zakupu dostępu abonamentowego przedłuża okres tego dostępu o 14 dni.

7.     Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy jest potwierdzane drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika Zamówienia. Wiadomość zawiera numer i datę Zamówienia, dane stron, główne cechy zamówionych produktów, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, a dla Użytkowników będących osobami fizycznymi również informację o udzielonej zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, a w jej braku –  informację o przysługującym Użytkownikowi prawie odstąpienia od Umowy oraz zasadach odstąpienia. Do wiadomości dołączony jest niniejszy Regulamin ze wzorem formularza odstąpienia od umowy.

8.     Przyznanie Zarejestrowanemu Użytkownikowi dostępu do zakupionych Materiałów jest równoznaczne z udzieleniem mu do tych Materiałów niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania dalszych licencji, na czas określony w przypadkach opisanych  w §4 ust. 1 lit. a i b lub na okres dostępu abonamentowego w przypadku opisanym w §4 ust. 1 lit. c. Licencja ta jest udzielana tylko i wyłącznie na własny, prywatny użytek Zarejestrowanego Użytkownika, na następujących polach eksploatacji: odtwarzanie i zwielokrotnianie Materiałów w urządzeniach elektronicznych, wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z treścią Materiałów bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Materiałów i dalszego udostępniania. Zarejestrowany Użytkownik nie jest uprawniony do:

a)  rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Materiałów;

b)  ingerowania w zawartość Materiałów;

c)  publikacji, dystrybucji, powielania Materiałów,

d) usuwania oznaczeń Administratora oraz technicznych zabezpieczeń Materiałów,

e)  oddawania w najem lub użytkowanie Materiałów;

f)   udostępniania Materiałów jakimkolwiek innym osobom.

 

9. W przypadku zakupu dostępu do szkolenia na żywo lub online sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy udziału danego uczestnika w tymże szkoleniu, jeżeli uzna, że udział uczestnika narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy sprzedawcy. Kwota za udział w szkoleniu zostanie zwrócona niezwłocznie.

 

§5 CENA I PŁATNOŚĆ

1.     Użytkownika przy złożeniu Zamówienia obowiązują aktualne ceny ujawnione w Serwisie. Oferowane ceny są podane w polskich złotych  (PLN) i zawierają w sobie podatek od towarów i usług właściwy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.     Administrator oferuje następujące sposoby płatności za zamówione sposoby dostępu do Materiałów:

a)  płatność przelewem przedpłaconym;

b)  płatność kartą kredytową;

c)  płatność za pomocą szybkiego przelewu internetowego;

d) płatność za pomocą BLIK

3.     Szczegółowe informacje na temat metod akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Serwisu.

4.     W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów związanych z wybranym przez kupującego sposobem płatności (na przykład w związku z dodatkowymi kosztami obsługi przelewów bankowych po stronie banku Użytkownika), Użytkownik jest zobowiązany koszty te samodzielnie ponieść.

5.     Zapłata ceny Zamówienia powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia Umowy.

6.     W przypadku nieopłacenia przez Użytkownika ceny Zamówienia zgodnie z ust. 5 powyżej, Administrator wyznaczy Użytkownikowi dodatkowy termin do opłacenia ceny Zamówienia, wynoszący co najmniej 3 dni robocze, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Administrator będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu, a także w razie nieopłacenia ceny Zamówienia w dodatkowym terminie – informacja o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłana Użytkownikowi na adres e-mail podany przy rejestracji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.

7. W przypadku subskrypcji płatność dokonywana jest jednorazowo z góry. Przy czym nabywca ma prawo zrezygnować z subskrypcji z miesięcznym wypowiedzeniem. Różnica między ceną zapłaconą a ceną należną za wykorzystane miesiące zostanie zwrócona w ciągu 14 dni.

 

§6  USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     Każdy Użytkownik, który jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2.     Użytkownik traci prawo odstąpienia od Umowy jeśli w momencie jej zawierania wyraził zgodę na spełnienie świadczenia polegającego na dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego za pomocą poczty na adres Administratora:  ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: Szkolenia.Crido@crido.pl.

4.     W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.     Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6.     W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą.

7.     W przypadku odstąpienia od Umowy, Administrator zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Administrator dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§7 CERTYFIKAT

  1. Certyfikat będzie wystawiany w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na niego drogą mailową.
  2. Warunkiem do otrzymania certyfikatu jest potwierdzenie skorzystania z kursu, a także zaliczenie testu składającego się z 10 pytań, który stanowi potwierdzenie przyswojenia wiedzy zawartej w materiale wideo. Test uznaje się za zaliczony po uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi. Można go powtarzać trzykrotnie.

 

§8  NEWSLETTER

1.     Usługa newslettera to usługa świadczona przez Administratora za pomocą poczty elektronicznej e-mail, pozwalająca Użytkownikom na otrzymanie automatycznych informacji o proponowanych przez Administratora lub partnerów Administratora produktach, nowościach i dostępnych promocjach.

2.     Użytkownik może z usługi newslettera skorzystać poprzez podanie w stopce znajdującej się na każdej podstronie Serwisu adresu e-mail, właściwego do otrzymywania newslettera, zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera oraz kliknięcie znajdującej się obok tego strzałki.

3.     Użytkownik może w każdej chwili i bez wskazywania jakiejkolwiek przyczyny, zrezygnować z usługi newslettera. Aby tego dokonać Użytkownik może przesłać do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Szkolenia.Crido@crido.pl.  lub kliknięcie w link znajdujący się w każdym wydaniu newslettera.

 

§9 FORMULARZ KONTAKTOWY

1.     Usługa formularza kontaktowego to usługa świadczona przez Administratora za pomocą odpowiedniej podstrony Serwisu, pozwalająca Użytkownikom lub Zarejestrowanym Użytkownikom na przesłanie do Administratora wiadomości.

2.     Użytkownik może skorzystać z usługi formularza kontaktowego poprzez wejście na odpowiednią podstronę Serwisu, uzupełnienie danych w formularzu kontaktowym (imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz treści wiadomości), zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość oraz kliknięcie w przycisk „Wyślij wiadomość”.

 

§10 CZAS TRWANIA UMOWY

1.     Usługa dostępu do treści świadczona jest przez czas wyświetlania przez Użytkownika treści znajdującej się w Serwisie i nie wynikają z niej dla Użytkownika żadne zobowiązania.

2.     Usługa rejestracji i utrzymania konta jest świadczona na czas nieoznaczony, od momentu założenia przez Zarejestrowanego Użytkownika konta w Serwisie. Usunięcie konta Zarejestrowanego Użytkownika, a co za tym idzie rozwiązanie umowy o świadczenie usługi rejestracji i utrzymania konta, jest możliwe dla Zarejestrowanego Użytkownika w każdym czasie zgodnie z §3 ust. 10 Regulaminu. Żądanie usunięcia konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi rejestracji i utrzymania konta.  Okres wypowiedzenia kończy się z upływem dnia, w którym Administrator otrzymał żądanie usunięcia konta. Okres ten stanowi minimalny czas trwania zobowiązań Zarejestrowanego Użytkownika wynikający z umowy o świadczenie usługi rejestracji i utrzymania konta.

3.     Usługa Sklepu Internetowego świadczona jest przez okres do złożenia Zamówienia lub rezygnacji ze złożenia Zamówienia. O ile nie doszło do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy, nie wynikają z niej dla Użytkownika żadne zobowiązania.

4.     Umowa zawarta za pomocą usługi Sklepu Internetowego obowiązuje:

a)  w przypadku zakupienia dostępu do konkretnego Materiału lub zakupienia dostępu do kursu tematycznego – przez czas nieokreślony;

b)  w przypadku zakupienia dostępu abonamentowego – przez okres trwania abonamentu.

5.     W przypadku naruszania przez Zarejestrowanego Użytkownika postanowień Regulaminu, Administrator uprawniony jest, wedle swojego wyboru, do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy, jak również umowy o świadczenie usługi rejestracji i utrzymania konta lub do zawieszenia świadczenia na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika takich usług przez okres przez siebie wybrany. O wypowiedzeniu lub zawieszeniu Administrator poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy rejestracji.

6.     Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika wynikających z Umowy trwa w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – do czasu zapłaty za zakupione dostępy do Materiałów, a w przypadku osób fizycznych – do momentu skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy lub do upływu terminów, w których Użytkownik z takiego prawa może skorzystać, a jeśli taki użytkownik wyraził zgodę na spełnienie świadczenia polegającego na dostarczeniu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – do czasu zapłaty za zakupione dostępy do Materiałów.

7.     Usługa newslettera świadczona jest bezpłatnie, na czas nieoznaczony i nie wiążą się z nią żadne zobowiązania Użytkownika. Z usługi tej można zrezygnować zgodnie z §7 ust. 3 Regulaminu.

8.     Usługa formularza kontaktowego świadczona jest bezpłatnie i nie wiążą się z nią żadne zobowiązania Użytkownika. Świadczona ona jest przez okres do udzielenia Użytkownikowi lub Zarejestrowanemu Użytkownikowi odpowiedzi na jego pytanie.

 

§11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1.     Administrator zobowiązany jest wyłącznie do udostępnienia Użytkownikowi Materiałów wolnych od wad fizycznych i prawnych. Oznacza to, że Administrator zobowiązany jest umożliwić Użytkownikowi dostęp do Materiałów na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, a także zobowiązuje się, że korzystanie przez Użytkownika z Materiałów nie będzie naruszać praw osób trzecich.

2.     Administrator i osoby przy pomocy których Administrator będzie wykonywał usługi, dysponują wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego ich wykonywania, przy czym opinie, twierdzenia, poglądy i informacje zawarte w Materiałach mają charakter ocenny i nie jest wykluczona odmienna ocena przedstawianych w nich zagadnień, w szczególności przez organy i sądy. W szczególności Administrator nie zobowiązuje się, że zastosowanie się przez Użytkownika do porad zawartych w Materiałach będzie skuteczne, zgodne z prawem i przyniesie oczekiwane przez Użytkownika rezultaty .

3.     Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek skutki zastosowania się przez Użytkownika do porad zawartych w Materiałach, jak również nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Materiałów, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Administratora. Użytkownik w szczególności zobowiązany jest do sprawdzenia na stan prawny z jakiej daty dane porady są udzielane, co może spowodować, że porady te nie będą aktualne w dacie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Materiałów lub skorzystania z informacji zawartych w Materiałach.

4.     Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

5.     Administrator oświadcza, że treści dostępne w Serwisie nie mają charakteru bezprawnego, a Administrator posiada wszelkie prawa do ich rozpowszechniania.

 

§12 REKLAMACJE

1.     Każdy Użytkownik w związku z usługami świadczonymi za pomocą Serwisu jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji. W szczególności reklamację powinien zgłosić Użytkownik, który stwierdził nieprawidłowości dotyczące Materiałów, do których dostęp zakupił.

2.      Reklamację można zgłosić:

a)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Szkolenia.Crido@crido.pl., lub

b)  telefonicznie pod numerem: +48 539 190 909,

c)  poprzez przesłanie pisma z dopiskiem: Reklamacja, które będzie zawierało wymagane dane, na adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

3.     Użytkownik składający reklamację zobowiązany jest podać: numer Zamówienia, swoje dane kontaktowe (tj. co najmniej imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail), opis nieprawidłowości oraz termin jej ujawnienia.

4.     Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Brak uzyskania przez Użytkownika odpowiedzi na reklamację w tym terminie jest równoznaczny z uwzględnieniem reklamacji.

5.     W przypadku uznanych reklamacji, Użytkownik zostanie w drodze wiadomości e-mail, na adres podany w reklamacji, powiadomiony o uznaniu reklamacji wraz z informacją o przysługujących mu w następstwie informacji uprawnieniach.

6.     Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

7.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

8.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b)  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c)  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.     Wyżej opisane sposoby dochodzenia roszczeń przez konsumenta nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§13 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora są następujące:

a)   komputer, laptop lub inne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu;

b)   dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej;

c)   zalecana przeglądarka internetowa:

·     Microsoft Edge 16

·     Firefox 61

·     Chrome 66

·     Safari 12

·     Opera 53

d)   zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 320 pikseli;

e)  obsługa HTML5, CSS3 i Javascript.

2.     Używanie innego oprogramowania lub innych aplikacji, mających wpływ na funkcjonalności przeglądarek wymienionych w ust. 1 powyżej może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu, dlatego rekomenduje się wyłączenie takiego oprogramowania lub aplikacji na czas korzystania z Serwisu.

 

§14 DANE OSOBOWE

1.     Administratorem danych osobowych Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników jest Administrator.

2.     Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu znajdującej się pod adresem URL: www.cridoteka.pl/polityka-prywatnosci/

 

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Niniejszy Regulamin znajduje się na odpowiedniej podstronie Serwisu, znajdującej się pod adresem URL: www.cridoteka.pl/regulamin/

2.     Administrator zastrzega sobie prawo organizacji akcji promocyjnych, których zasady będą określone w odrębnych regulaminach, publikowanych w Serwisie.

3.     Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi mogą być w szczególności zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobów płatności, zmiany w zakresie funkcjonalności Serwisu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany są dokonywane wyłącznie na przyszłość i nie mają zastosowania do Umów zawartych przed dokonaniem zmian. O każdej zmianie Administrator poinformuje Zarejestrowanych Użytkowników z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji, zawierającej załączoną nową treść Regulaminu. Zarejestrowany Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z usług oferowanych przez Administratora w wyniku zmian regulaminu poprzez złożenie Administratorowi wyraźnego oświadczenia o wypowiedzenia danej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu, kontaktując się z Administratorem na jego adres poczty elektronicznej. W przypadku, jeżeli Użytkownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z korzystania usług Administratora w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej informacje o zmianie Regulaminu, przyjmuje się, że zmiany takie akceptuje.

4.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5.     Umowy zawierane za pomocą Serwisu zawierane są w języku polskim.

6.     Wszelkie prawa do treści Serwisu są zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Sklepu Internetowego, w tym zawartych w nim treści, materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań podlegają ochronie prawnej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Administratora.

7.     Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub takiej, która naruszałaby interes Administratora.

8.     Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.12.2021

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi

– Data zawarcia umowy(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.