...

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CRIDOTEKA.PL

 

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z CRIDOTEKA.PL
3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W CRIDOTEKA.PL
4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ZE SPRZEDAWCĄ
5. SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
6. PRZEDMIOT I WARUNKI REALIZACJI UMOWY Z KLIENTEM
7. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI I USŁUG CYFROWYCH W CRIDOTEKA.PL
8. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CRIDOTEKA.PL
9. ROLA CRIDOTEKA.PL I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH
10. DANE OSOBOWE
11. POSTANOWIENIA DODATKOWE – DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
12. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W CRIDOTEKA.PL
13. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
15. PRAWA AUTORSKIE DO CRIDOTEKA.PL I TREŚCI USŁUGOBIORCÓW
16. OPINIE O PRODUKTACH
17. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Drogi Kliencie,

 

dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://cridoteka.pl (dalej jako: „Cridoteka.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi składanie zamówień oraz korzystanie z produktów dostępnych w Serwisie Internetowym, w tym zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy w zakresie naszych produktów lub też produktów pochodzących od naszych partnerów.

 

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem
Zespół Cridoteka.pl

 

 

1) POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Właścicielem Cridoteka.pl jest spółka CRIDO SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000894396; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł; NIP: 5272955684; REGON: 388737955.
2. Podstawową formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest interaktywny formularz kontaktowy dostępny na stronie Cridoteka.pl oraz poczta elektroniczna, za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz zawarcia i realizacji Umowy. Usługobiorcy i Klienci mogą kontaktować się z Usługodawcą na wszelkie dopuszczalne prawnie sposoby, w szczególności:

a. telefonicznie pod numerem: +48 735 208 780 (obsługa Klienta) lub +48 882 431 632 (sprzedaż Produktów);
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cridoteka@crido.pl;
c. w formie pisemnej pod adresem: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

3. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie funkcjonalności składania Zamówień. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Sprzedawcy – niezależne podmioty trzecie, z którymi Klient za pośrednictwem Serwisu Internetowego może zawrzeć Umowę w odniesieniu do oferowanych przez nich Produktów. Szczegółowe warunki Umów zawieranych ze Sprzedawcami Zewnętrznymi regulują odrębne Ogólne Warunki danego Sprzedawcy udostępniane w opisie Produktu.
4. W określonych przypadkach Usługodawca występuje przed Klientem bezpośrednio w roli Sprzedawcy – wówczas Umowa zawierana jest bezpośrednio między Klientem a Usługodawcą Cridoteka.pl, który odpowiada za jej wykonanie zgodnie z niniejszym Regulaminu, o czym Klient informowany jest w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia, a w każdym razie najpóźniej w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy.
5. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów i Usługobiorców korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej i skierowane jest wyraźnie do oznaczonej grupy Klientów lub Usługobiorców (np. Konsumentów lub Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta).
6. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:

a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków przyszłej Umowy, w tym sposobu płatności.
c. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Cridoteka.pl oraz zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
d. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).
e. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie Internetowym, a także udostępnione mu Produkty.
f. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Cridoteka.pl i jego Usług Elektronicznych, w tym zawieranie Umów, nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
g. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie.
h. OWU, OGÓLNE WARUNKI – ogólne warunki usług, regulamin lub inny wzorzec umowny udostępniany przez Sprzedawcę Zewnętrznego i określający szczegółowe warunki korzystania z jego Produktu przez Klienta. OWU udostępniane są Klientowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową ze Sprzedawcą i stanowią integralną część Umowy zawieranej za pośrednictwem Cridoteka.pl. Klient ma obowiązek każdorazowo zapoznać się z treścią OWU przed złożeniem Zamówienia w Serwisie.
i. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).
j. PRODUKT – prezentowana w Serwisie Internetowym (1) treść cyfrowa, (2) usługa (w tym usługa cyfrowa lub inna usługa niebędąca usługą cyfrową) lub (3) prawo (w tym licencje i prawa uczestnictwa w organizowanych Szkoleniach) – będące lub mogące być przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą. Szczegółowe informacje o wybranym Produkcie, w tym zakres i rodzaj świadczeń wchodzących w jego skład, podane są każdorazowo w opisie Produktu na stronie Cridoteka.pl.
k. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Cridoteka.pl i jego Usług Elektronicznych, w tym zawieranie Umów, jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
l. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
m. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, CRIDOTEKA.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://cridoteka.pl.
n. SPRZEDAWCA – podmiot, który jest lub może być stroną Umowy z Klientem. Sprzedawca każdorazowo zawiera i realizuje Umowę samodzielnie w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. W zależności od rodzaju Produktu Sprzedawcą jest niezależny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy („Sprzedawca Zewnętrzny”) lub też sam Usługodawca Serwisu. Dane Sprzedawcy podawane są Klientowi każdorazowo w pobliżu Produktu lub najpóźniej w trakcie składania Zamówienia.
o. SUBSKRYPCJA – model Umowy, w którym dostęp do Produktu(-ów) udzielany jest w sposób ciągły przez czas określony w tej Umowie, w zamian za jednorazową płatność z góry lub też cykliczną opłatę ponawianą przez cały okres trwania tej Umowy. Szczegółowe informacje o Subskrypcji, w tym cena, czas trwania lub zakres Produktów wchodzących w skład wybranego planu, dostępne są w cenniku Subskrypcji znajdującym się na stronie Cridoteka.pl w zakładce „Cennik”.
p. SZKOLENIE – jakiekolwiek szkolenie, wykład, prezentacja, kurs lub warsztaty, niezależnie od ich dokładnej nazwy, organizowane w zakresie wskazanego w jego tytule i opisie zagadnienia, mające na celu umożliwienie zdobycia lub uzupełnienia wiedzy w określonym obszarze. Szkolenia mogą być przeprowadzane w formie zdalnego spotkania online („Szkolenie Online”), jak i stacjonarnie przy fizycznej obecności uczestników we wskazanym przez organizatora miejscu („Szkolenie Stacjonarne”). Prawo uczestnictwa w Szkoleniu może występować jako Produkt dostępny w sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
q. UCZESTNIK SZKOLENIA, UCZESTNIK – osoba, która zgodnie z Umową nabyła lub dla której nabyte zostało prawo do uczestnictwa w Szkoleniu prezentowanym na stronie Serwisu Internetowego.
r. UMOWA – umowa, której przedmiotem, w zależności od rodzaju Produktu, jest (1) dostarczanie treści cyfrowej, (2) wykonanie bądź świadczenie usługi lub (3) umożliwienie korzystania z innych świadczeń  (np. prawa do udziału w Szkoleniu) wchodzących w skład Produktu zgodnie ze szczegółami jego oferty – zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Umowa zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie lub odrębnych OWU Sprzedawcy Zewnętrznego.
s. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem i niebędąca Produktem.
t. USŁUGODAWCA – spółka CRIDO SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000894396; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł; NIP: 5272955684; REGON: 388737955.
u. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
v. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

 

 

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z CRIDOTEKA.PL

 

1. Cridoteka.pl jest platformą umożliwiającą wyszukiwanie, przeglądanie, zamawianie i korzystanie z Produktów, które udostępniane mogą być bezpośrednio przez Usługodawcę Serwisu lub też współpracujących z nim Sprzedawców Zewnętrznych.
2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się jakichkolwiek działań zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w szczególności składania Zamówień bez faktycznego zamiaru zawarcia Umowy czy też rejestracji Konta Usługobiorcy przy użyciu fałszywych lub fikcyjnych danych.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Opera; Internet Explorer; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) minimalna prędkość łącza internetowego 500kbps.
4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
5. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Usługobiorców podczas korzystania przez nich z Serwisu Internetowego. Korzystanie z Serwisu wiąże się jednak ze standardowym ryzykiem, jakie występuje w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych, zalecane jest, żeby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 

 

3) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W CRIDOTEKA.PL

 

1. Korzystać z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych może każdy Usługobiorca na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Usługi Elektroniczne są świadczone nieodpłatnie, z zastrzeżeniem, że:

a. złożenie Zamówienia ma charakter wiążący i pociąga za sobą dla Klienta obowiązek zapłaty wynikający z zawarcia Umowy ze Sprzedawcą;
b. niektóre  nieodpłatne zasoby Serwisu mogą być udostępniane pod warunkiem podania swoich danych osobowych przez Usługobiorcę, np. w ramach subskrypcji Newslettera lub ich przetwarzania do celów marketingowych Usługodawcy bądź jego partnerów. Usługobiorca jest każdorazowo informowany o tym, że uzyskanie dostępu do wybranych zasobów Serwisu związane jest np. z podaniem określonych danych i udzieleniem zgody na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Podanie danych i wyrażenie zgody przez Usługobiorcę jest zawsze dobrowolne, tak samo jak korzystanie z nieodpłatnych zasobów Serwisu, przy czym brak ich podania może uniemożliwić uzyskanie dostępu do tych zasobów przez Usługobiorcę. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili i bez podania przyczyny bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności Serwisu Internetowego.

3. Za pośrednictwem Cridoteka.pl świadczone są przez Usługodawcę następujące Usługi Elektroniczne:

a. Wyszukiwanie i przeglądanie stron Produktów.
b. Rejestracja i utrzymywanie Konta Usługobiorcy.
c. Subskrypcja Newslettera.
d. Składanie Zamówień przy użyciu Formularza Zamówienia, w tym dokonywanie płatności za Produkty.
e. Wystawianie i dostęp do opinii innych Klientów o Produktach.
f. Dostęp do Produktów – treści i usług cyfrowych z poziomu Konta.
g. Dostęp do innych niż Produkty, nieodpłatnych zasobów Serwisu o charakterze ogólnodostępnym lub też uwarunkowanych podaniem określonych danych przez Usługobiorcę zgodnie z pkt. 3.2 lit. b) Regulaminu.

4. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto między Usługobiorcą i Usługodawcą. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
5. Konto może również pozwalać na podanie innych dodatkowych danych przez Usługobiorcę, w szczególności wymaganych do skorzystania z innych funkcjonalności i zasobów Serwisu (np. dane rozliczeniowe zapisywane do kolejnych Zamówień) – ilekroć podanie określonych danych jest wymagane Usługobiorca informowany jest o tym wyraźnie na stronach Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z danej funkcjonalności.
6. Usługobiorca obowiązany jest aktualizować swoje dane podane w ramach Konta w razie ich zmiany. Usługobiorca nie może posiadać więcej niż jednego Konta w tym samym czasie bez zgody Usługodawcy. Usługobiorca obowiązany jest zachować dane dostępowe do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorcy zabrania się udostępniania Konta innym osobom, w szczególności poprzez najem lub użyczenie Konta.
7. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cridoteka@crido.pl lub też pisemnie na adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto następuje niezwłocznie po otrzymaniu stosownego żądania przez Usługodawcę.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Usługobiorcy z ważnych przyczyn, polegających na rażącym lub uporczywym naruszaniu postanowień Regulaminu, to jest w szczególności gdy: (1) Usługobiorca podaje niepełne (w przypadku, kiedy są wymagane) lub nieprawdziwe dane kontaktowe lub identyfikacyjne (np. imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP); (2) Usługobiorca zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy lub Sprzedawców Zewnętrznych; (3) działania danego Usługobiorcy naruszają bezprawnie renomę Usługodawcy, Sprzedawców Zewnętrznych lub Serwisu Internetowego; (4) Usługobiorca korzysta z Serwisu Internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką; (5) Usługobiorca wykorzystuje Serwis Internetowy do działalności bezprawnej lub noszącej znamiona nadużycia prawa, naruszającej cudze dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich, niezgodnej z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego; (6) działania Usługobiorcy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Usługobiorców podczas korzystania przez nich z Serwisu; (7) Usługobiorca dostarcza w Serwisie Internetowym treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, a także treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne strony internetowe, firmy, produkty i usługi konkurencyjne względem Usługodawcy, Sprzedawców Zewnętrznych i Serwisu Internetowego; albo (8) Usługobiorca wykorzystuje udostępnione mu zasoby Serwisu, w tym treści cyfrowe lub inne materiały Usługodawcy bądź Sprzedawców Zewnętrznych niezgodnie z warunkami korzystania z nich określonymi w niniejszym Regulaminie, opisie danego Produktu lub Ogólnych Warunkach Sprzedawców.
9. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe logowanie ani korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów Konta. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odblokowuje Konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny jego zawieszenia.
10. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu lub usunięciu Konta w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Niezwłocznie po podjęciu decyzji Usługodawca przesyła temu Usługobiorcy wiadomość z informacją o przyczynie zawieszenia lub usunięcia Konta na przypisany do jego Konta adres e-mail. Usługodawca zobowiązuje się w pierwszej kolejności podjąć decyzję o zawieszeniu Konta, a dopiero gdyby zawieszenie okazało się bezskuteczne lub niecelowe z uwagi na rażący charakter i skalę naruszeń, Usługodawca może podjąć decyzję o jego usunięciu.
11. W przypadku gdy zawieszenie Konta Usługobiorcy trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługobiorcy. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto zostaje bezpowrotnie usunięte.
12. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości dalszego przechowywania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż korzystanie z Usługi Elektronicznej) zgodnie z polityką prywatności Cridoteka.pl.
13. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w rubryce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu wyróżnionego pola akcji („Prześlij” lub innego równoważnego) – z tą chwilą adres e-mail Usługobiorcy zapisany zostaje w bazie mailingowej Newslettera. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia lub zakładania Konta – z chwilą złożenia Zamówienia lub utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
14. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cridoteka@crido.pl lub też pisemnie na adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.
15. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia wymaga zalogowania na Konto przez Klienta, a jeśli Klient nie posiada jeszcze Konta, to może je utworzyć z chwilą złożenia pierwszego Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej i hasło (w przypadku Klienta nieposiadającego Konta) oraz danych dotyczących przedmiotu Zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem niezbędne jest także podanie nazwy (firmy) oraz numeru NIP.
16. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

 

4) WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ZE SPRZEDAWCĄ

 

1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest zawarcie Umowy w przedmiocie prezentowanych w nim Produktów. Zawarcie Umowy następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 3.15 Regulaminu.
2. Na stronach Serwisu prezentowane są Produkty pochodzące od Sprzedawców Zewnętrznych lub też wystawiane bezpośrednio przez Usługodawcę Cridoteka.pl występującego w takim wypadku w roli Sprzedawcy. Informacja o tym, czy Sprzedawcą jest Usługodawca Cridoteka.pl, czy też Sprzedawca Zewnętrzny, podana jest każdorazowo w opisie danego Produktu.
3. Szczegółowe informacje o zawartości Produktu, a także jego cenie i innych mających znaczenie warunkach, udostępniane są Klientowi na stronie Serwisu każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, to jest w opisie danego Produktu oraz w OWU Sprzedawcy Zewnętrznego. Informacje te są integralną częścią zawieranej Umowy. Klient ma obowiązek zapoznać się z nimi zawsze przed złożeniem Zamówienia.
4. Zawarcie Umowy między Klientem i Sprzedawcą przebiega standardowo według następującego schematu:

 

1) Klient dodaje interesujący go Produkt do elektronicznego koszyka dostępnego w Serwisie Internetowym.
2) Klient składa Zamówienie na Produkt mający być przedmiotem Umowy za pomocą Formularza Zamówienia, dokonując kolejnych kroków zgodnie z pkt. 3.15 Regulaminu.
3) Po złożeniu Zamówienia (kliknięcie przez Klienta pola „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” w Formularzu Zamówienia) następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie do realizacji.

 

Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez wiadomość przesłaną z systemu Cridoteka.pl na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, która zawiera co najmniej podsumowanie podstawowych elementów Zamówienia oraz oświadczenie o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Cridoteka.pl przed złożeniem Zamówienia, (2) udostępnienie informacji o zakupie w historii Zamówień na Koncie Klienta (w przypadku gdy Klient posiada Konto w Serwisie), (3) przesłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia, o której mowa w pkt. 4.4 Regulaminu oraz (4) przesłanie faktury w formie elektronicznej (lub papierowej, w przypadku braku zgody Klienta na przyjęcie faktury elektronicznej).

 

 

5) SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

1. Obowiązek zapłaty przez Klienta ceny lub wynagrodzenia za Produkt oraz ewentualnie innych kosztów tytułem Umowy powstaje w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta, chyba że z informacji podanych w opisie Produktu, w tym OWU Sprzedawcy Zewnętrznego lub w trakcie składania Zamówienia wynika inaczej.
2. Cena Produktu lub wynagrodzenie za Produkt uwidocznione na stronie Serwisu Internetowego podane jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami, a gdy charakter Produktu nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, w tym także w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. W razie Umowy zawieranej na czas nieoznaczony Sprzedawca podaje w ten sam sposób łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy Umowa przewiduje stałą stawkę – także łączne miesięczne płatności z tytułu tej Umowy.
3. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:

a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
b. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu w trakcie składania Zamówienia oraz na stronie internetowej https://www.payu.pl. Obsługę płatności w ramach serwisu PayU.pl prowadzi zewnętrzny dostawca usług płatniczych, to jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 7 789 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.

4. Wskazane wyżej sposoby płatności mogą nie być dostępne dla wszystkich Produktów w tym samym czasie. Aktualne informacje o dostępnych sposobach płatności określone są każdorazowo najpóźniej w trakcie składania Zamówienia przez Klienta. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia spośród dostępnych aktualnie sposobów płatności.
5. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Sprzedawcy.
6. Terminy płatności:

a. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy albo płatności elektronicznych lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Klient obowiązany jest do dokonania przedpłaty za Zamówienie w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.
b. W przypadkach uzgodnionych z Klientem Usługodawca zaoferować może płatność przelewem odroczonym. W takim wypadku Klient obowiązany jest do dokonania płatności w ustalonym indywidualnie terminie, co nie wstrzymuje procesu realizacji Umowy przez Sprzedawcę.
c. W przypadku Umowy zawieranej w Subskrypcji, w szczególności obejmującej  Produktu – treści i usług cyfrowych przez czas określony, Klient może wybrać między dokonaniem z góry płatności za cały okres trwania Umowy (zob. pkt. 5.6 lit. a wyżej) a płatnością cykliczną. W przypadku wyboru płatności cyklicznej, Klient obowiązany jest do regularnego uiszczania wskazanej w Umowie opłaty przez cały okres obowiązywania Umowy. O ile wybrany plan Subskrypcji nie stanowi inaczej, Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, a płatności cykliczne ponawiane są na początku każdego miesiąca jej obowiązywania. Niezależnie od innych środków prawem przewidzianych, Sprzedawca może zawiesić dostęp do Produktu w razie opóźnienia Klienta w płatności cyklicznej z tytułu Subskrypcji do czasu jej uregulowania. Subskrypcja nie ulega automatycznemu przedłużeniu i wygasa po czasie, na który Umowa została zawarta, chyba że Klient zdecyduje się ją przedłużyć w taki sam sposób jak za pierwszym razem, zgodnie z aktualnym cennikiem i ofertą danego Produktu.

 

 

6) PRZEDMIOT I WARUNKI REALIZACJI UMOWY Z KLIENTEM

 

1. Standardowo przedmiotem Umowy jest udzielenie Klientowi dostępu do Produktu w zakresie i wymiarze czasowym wynikającym z opisu Produktu oraz Zamówienia Klienta. Każdy Produkt obejmuje treści cyfrowe, usługi lub inne świadczenia wskazane na stronach Serwisu Internetowego, do których dostęp uzyskuje się w szczególności za pośrednictwem Konta Klienta. Szczegółowe informacje na temat świadczeń wchodzących w skład Produktu oraz czasu trwania dostępu do poszczególnych treści i usług znaleźć można na stronie Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie Produktu przed złożeniem Zamówienia.
2. Sposób i termin wykonania Umowy przez Sprzedawcę zależy od rodzaju Produktu:

a. W przypadku Produktu obejmującego treści cyfrowe lub usługi cyfrowe (np. materiały Sprzedawcy w formie elektronicznej, to jest oprogramowanie, poradniki, e-booki, treści tekstowe, audio i wideo) – przedmiotem świadczenia jest dostarczanie Klientowi treści lub usług cyfrowych wchodzących w skład danego Produktu jednorazowo lub w sposób ciągły, to jest przez okres wynikający każdorazowo z zawartej Umowy. Ogólne zasady korzystania z Produktu – treści i usług cyfrowych zawarte są w postanowieniach punktu 7. Regulaminu.
b. W przypadku Produktu obejmującego inne świadczenia, w tym usługi niebędące usługami cyfrowymi lub prawa (np. licencje i prawa uczestnictwa w Szkoleniach) – przedmiotem świadczenia jest zapewnienie Klientowi możliwości korzystania z usług i praw wchodzących w skład danego Produktu, np. prawa do udziału w wybranym Szkoleniu, w terminie i miejscu wynikającym każdorazowo z zawartej Umowy. Ogólne zasady udziału w Szkoleniach Stacjonarnych i Online zawarte są w postanowieniach punktu 8. Regulaminu.

3. Każdy Sprzedawca dokłada należytych starań, aby zawartość wchodząca w skład jego Produktu, w tym wszelkie treści i usługi cyfrowe lub inne materiały Sprzedawcy, które udostępniane są Klientowi w Serwisie Internetowym bądź podczas udziału w Szkoleniach, były użyteczne, rzetelne, przygotowane w oparciu o jego najlepszą wiedzę oraz zgodnie z obowiązującymi w branży standardami. O ile oferta Produktu nie stanowi inaczej, nie obejmuje on indywidualnego doradztwa w sprawie Klienta, a jego zawartość ma charakter informacyjno-edukacyjny i skierowana jest do ogółu Klientów – w związku z tym zawartość Produktu także ma charakter uogólniony i nie jest możliwe zagwarantowanie, że Produkt okaże się przydatny lub spełni oczekiwania każdego Klienta albo że jego zawartość zastąpi Klientowi indywidualną poradę lub analizę jego przypadku. Sprzedawca, jak i osoby, przy pomocy których Sprzedawca świadczy swoje usługi, dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego ich wykonywania, przy czym opinie, twierdzenia, poglądy i informacje zawarte w Produktach, w tym przekazywane podczas Szkoleń, mają charakter ocenny i nie jest wykluczona odmienna ocena przedstawianych w nich zagadnień, w szczególności przez organy publiczne i sądy. Sprzedawca rekomenduje, aby wszelkie decyzje Klienta, które mogą mieć istotny wpływ na jego sytuację prawną lub ekonomiczną, podejmowane były po zasięgnięciu indywidualnej porady poprzedzonej analizą jego przypadku. Opierając się na udostępnionych mu przez Cridoteka.pl informacjach, Klient powinien każdorazowo sprawdzić datę stanu prawnego, dla którego sporządzone zostały te informacje oraz zweryfikować ich aktualność w dacie zamiaru ich wykorzystania. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu mają jedynie charakter informacyjny i nie wyłączają ani nie ograniczają ewentualnej odpowiedzialności ustawowej Usługodawcy z tytułu braku zgodności Produktu z Umową w stosunku do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta. Nadto, zastrzeżenia przewidziane w niniejszym punkcie Regulaminu nie dotyczą indywidualnie wykonywanych usług doradczych, jeżeli tego typu usługi byłyby przedmiotem Umowy zawartej z Klientem.
4. Dokładne warunki korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawców Zewnętrznych określają OWU udostępnione w opisie danego Produktu lub najpóźniej w trakcie składania Zamówienia przez Klienta. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek zasad korzystania z Produktu, w tym praw i obowiązków Klienta oraz odpowiedzialności Sprzedawcy Zewnętrznego przewidzianych w jego Ogólnych Warunkach. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do Umów zawieranych ze Sprzedawcami Zewnętrznymi wyłącznie w braku odrębnych OWU lub w zakresie nieuregulowanym odmiennie w OWU.

 

 

7) OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI I USŁUG CYFROWYCH W CRIDOTEKA.PL

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte określają domyślne zasady korzystania z Produktu – treści i usług cyfrowych będących przedmiotem Umowy zawartej z Usługodawcą Cridoteka.pl jako Sprzedawcą danego Produktu. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danego Produktu indywidualnych warunków korzystania (np. w opisie danego Produktu, do którego te warunki mają zastosowanie) lub w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami.
2. Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest przez czas oznaczony wynikający każdorazowo z zawartej Umowy, to jest w szczególności opisu Produktu lub szczegółów wybranego planu Subskrypcji. W razie braku podania innej informacji w opisie Produktu lub Subskrypcji, przyjmuje się, że czas trwania Umowy wynosi 12 miesięcy od daty udostępnienia Produktu – po upływie tego okresu Umowa wygasa, podobnie jak dostęp do Produktu. Klient może przedłużyć swój dostęp do Produktu, zawierając nową Umowę na warunkach zgodnych z aktualnym cennikiem i ofertą danego Produktu.
3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, dostarczanie Produktu – treści i usług cyfrowych następuje niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 2 Dni Roboczych od dokonania przez Klienta płatności.
4. Dostęp do Produktu, tj. do składających się na niego treści i usług cyfrowych, w zależności od jego rodzaju i specyfiki, może zostać udzielony poprzez (1) udostępnienie treści lub usługi cyfrowych z poziomu Konta Usługobiorcy (w takim wypadku dostęp do Produktu wymaga posiadania aktywnego Konta przez Klienta), (2) wysłanie Produktu na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta albo (3) przesłanie na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta linku (adres URL) umożliwiającego odtworzenie lub pobranie Produktu. W wypadku udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu, Usługodawca zaleca niezwłoczne pobranie Produktu i jego zapis techniką cyfrową w pamięci komputera, w razie upływu ważności adresu URL konieczny jest kontakt z Usługodawcą celem ponownego udostępnienia Produktu.
5. Wszelkie prawa do Produktu, w tym także prawa autorskie w przypadku treści i usług cyfrowych stanowiących utwór w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, przysługują Usługodawcy bądź innym uprawnionym podmiotom trzecim.
6. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw do Produktu, w tym praw autorskich do składających się na niego treści i usług cyfrowych stanowiących utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego. Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest wyłącznie dla własnego, osobistego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
7. Klient na podstawie zawartej Umowy jest jedynie uprawniony korzystać z Produktu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i tematyką, w zakresie niezbędnym do korzystania z niego dla celów określonych Umową, a w razie braku ich określenia dla celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.
8. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych postanowień Umowy: (1) Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim; (2) Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania Produktu w celach zarobkowych, w tym do wprowadzania Produktu do obrotu; (3) Klient nie jest uprawniony do przenoszenia, sublicencjonowania ani upoważniania innych osób do korzystania z Produktu; (4) Klient nie jest uprawniony do kopiowania, powielania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Produkt, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego korzystania z Produktu zgodnie z Umową.
9. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, Usługodawca może dokonać zmiany Produktu – tj. treści lub usług cyfrowych, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z Umową, tylko w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z uzasadnionych przyczyn, tj.  zmiana jest niezbędna do dostosowania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do nowego środowiska technicznego lub do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych – oraz wyłącznie w zakresie, w jakim ta przyczyna wpływa na zmianę. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany Produktu dostarczanego w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Klienta, a Usługodawca ma obowiązek poinformować Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do Produktu lub korzystanie z niego, Usługodawca jest zobowiązany poinformować go z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Prawo wypowiedzenia, o którym mowa w zadaniu poprzednim, nie ma zastosowania, jeżeli Usługodawca zapewnił Klientowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Produktu zgodnego z Umową, w stanie niezmienionym.
10. Rezygnacja przez Klienta z Produktu – treści lub usług cyfrowych, po jego udostępnieniu Klientowi (w tym również poprzez usunięcie Konta z przyczyn leżących po stronie Klienta), nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu należności z tytułu zawartej Umowy. Postanowienia niniejszego punktu 7.10 Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie reklamacji z tytułu braku zgodności Produktu z Umową zgodnie z pkt. 12 Regulaminu lub prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość zgodnie z pkt. 13 Regulaminu.

 

 

8) OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CRIDOTEKA.PL

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte określają domyślne zasady udziału w Szkoleniach prezentowanych na stronach Serwisu Internetowego i organizowanych przez Usługodawcę Cridoteka.pl. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danego Szkolenia indywidualnych warunków udziału lub w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami.
2. Szczegółowe warunki Szkolenia, w tym jego program, tematyka, miejsce i data, przedstawione są w szczegółowej ofercie Szkolenia dostępnej na stronie Serwisu Internetowego, a w stosownych przypadkach mogą być też przedmiotem dodatkowych uzgodnień między Klientem i Usługodawcą.
3. Na podstawie zawartej z Klientem Umowy udzielane jest Klientowi lub innym wskazanym przez niego Uczestnikom prawo uczestnictwa w Szkoleniu w terminie i miejscu wynikającym każdorazowo ze szczegółowej oferty danego Szkolenia na stronie Serwisu, a także prawa (licencje) na korzystanie z dodatkowych materiałów udostępnianych na Szkoleniu na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszego punktu Regulaminu.
4. W przypadku gdy oferta przewiduje wydanie certyfikatu ukończenia Szkolenia dla Uczestników, warunkiem wydania certyfikatu Uczestnikowi jest udział w Szkoleniu lub też spełnienie przez Uczestnika dodatkowych przesłanek określonych w szczegółowych warunkach tego Szkolenia.
5. Klient ma obowiązek zapoznać zapisanych przez siebie Uczestników z warunkami Umowy oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dbać o przestrzeganie tych warunków przez Uczestników. Klient ponosi odpowiedzialność solidarnie z Uczestnikami za naruszenie przez nich warunków udziału w Szkoleniu.
6. Usługodawca zapewnia przeprowadzenie Szkolenia w sposób rzetelny, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz obowiązującymi w tym zakresie standardami. Usługodawca może posługiwać się przy organizacji Szkoleń wybranymi przez siebie pomocnikami i podwykonawcami, w tym zlecać wykonanie Szkolenia w całości lub części podmiotom trzecim. Usługodawca zapewnia przy tym, aby te osoby i podmioty odznaczały się odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem i umiejętnościami niezbędnymi do przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z Umową.
7. O ile Umowa nie stanowi inaczej, cena Szkolenia uiszczona przez Klienta zawiera w sobie wyłącznie koszt organizacji Szkolenia i wynagrodzenia Usługodawcy oraz osób prowadzących, w tym koszt przygotowania niezbędnych materiałów szkoleniowych, z wyłączeniem kosztów ewentualnego transportu Uczestników do miejsca szkolenia, kosztów noclegu i wyżywienia. Uczestnicy obowiązani są ponieść te koszty we własnym zakresie.
8. Udział w Szkoleniu Online wymagać może spełnienia przez Uczestnika dodatkowych wymogów technicznych, takich jak: (1) dostęp do stabilnego łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości, umożliwiającej niezakłócony udział w szkoleniu; (2) mikrofon, słuchawki i kamerka internetowa. Koszty transmisji danych wymaganych do udziału w Szkoleniu ponosi Uczestnik we własnym zakresie na podstawie swojej umowy z dostawcą usług łączności internetowej. Uczestnik odpowiedzialny jest za zapewnienie spełniania przez siebie wymogów technicznych do udziału w Szkoleniu.
9. Umowa może przewidywać, iż warunkiem przeprowadzenia Szkolenia będzie zebranie minimalnej liczby Uczestników określonej w ofercie danego Szkolenia. W takim wypadku uznaje się, że Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym, którym jest zebranie określonej w ofercie Szkolenia minimalnej liczby Uczestników. O braku zebrania minimalnej liczby Uczestników Usługodawca zawiadamia niezwłocznie Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później jednak niż na 3 Dni Roboczych przed planowaną datą udziału w Szkoleniu, co skutkuje – w zależności od wyboru Klienta – przepisaniem udziału w Szkoleniu na inny dostępny termin lub rozwiązaniem Umowy w zakresie Szkolenia i niezwłocznym zwrotem uiszczonych przez Klienta płatności. Zastrzeżenie przewidziane w niniejszym punkcie Regulaminu pozostaje bez uszczerbku dla dalej idących uprawnień ustawowych, jakie mogą przysługiwać Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
10. W przypadku odwołania, przesunięcia terminu Szkolenia lub konieczności dokonania zmiany w ofercie Szkolenia z ważnych powodów leżących po stronie Usługodawcy (w szczególności spowodowanych wypadkami losowymi lub zdarzeniami o charakterze siły wyższej), Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Klienta i w razie potrzeby ustala z nim dalszy tok postępowania. W szczególności Klient może zdecydować o rozwiązaniu Umowy w zakresie Szkolenia i niezwłocznym zwrocie uiszczonych płatności lub przepisaniem udziału w Szkoleniu na inny dostępny termin, najwcześniej po ustaniu wszystkich przeszkód będących podstawą jego odwołania lub przesunięcia. Zastrzeżenie przewidziane w niniejszym punkcie Regulaminu pozostaje bez uszczerbku dla dalej idących uprawnień ustawowych, jakie mogą przysługiwać Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
11. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić podczas Szkolenia niezbędne materiały oraz narzędzia wymagane dla prawidłowej realizacji założeń programowych Szkolenia, z wyłączeniem przypadków, gdy postanowienia Umowy przewidują wyraźny wymóg zapewnienia takich narzędzi we własnym zakresie przez Uczestnika.
12. Usługodawca dokłada należytych starań, aby wiedza, informacje i materiały przekazywane w ramach Szkolenia były użyteczne, rzetelne, zgodne z najnowszą dostępną wiedzą oraz obowiązującymi standardami. Usługodawca nie może jednak zagwarantować, że Szkolenie spełni oczekiwania każdego Uczestnika oraz okaże się pomocne w osiągnięciu zamierzonych przez niego celów i rezultatów. Przydatność Szkolenia oraz postępy Uczestników zależą w dużej mierze od okoliczności, na które Usługodawca i osoby prowadzące nie mają wpływu, a leżą one po stronie Uczestnika, takie jak np. indywidualne zaangażowanie Uczestnika. Niniejszy punkt Regulaminu ma wyłącznie charakter informacyjny i nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakiejkolwiek przewidzianej ustawowo odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta lub Uczestnika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie z tytułu nienależytego spełnienia świadczenia.
13. W przypadku Szkolenia Stacjonarnego Uczestnik ponosi zgodnie z prawem pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone ze swojej winy podczas Szkolenia w mieniu Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
14. Wszelkie treści, prezentacje i materiały udostępniane Uczestnikom Szkolenia objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie przez Uczestnika z materiałów Usługodawcy lub innych podmiotów trzecich stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
15. Uczestnik nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej do jakichkolwiek treści, prezentacji i materiałów przesyłanych, nadawanych, wyświetlanych, odtwarzanych lub w inny sposób udostępnianych w ramach udziału w Szkoleniu. Uczestnik zachowuje po zakończeniu Szkolenia prawo do korzystania z otrzymanych od prowadzącego egzemplarzy materiałów udostępnionych Uczestnikowi, zgodnie z ich przeznaczeniem i tematyką, wyłącznie dla celów niezarobkowych, na własny użytek osobisty Uczestnika, w tym również na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.
16. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych postanowień Umowy: (1) Uczestnik nie jest uprawniony do udostępniania materiałów ze szkolenia osobom trzecim; (2) Uczestnik nie jest uprawniony do wykorzystywania materiałów ze szkolenia w celach zarobkowych, w tym do wprowadzania ich do obrotu; (3) Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia, sublicencjonowania ani upoważniania innych osób do korzystania z materiałów. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Uczestnikowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę.
17. Uczestnikowi zabrania się utrwalania jakąkolwiek techniką Szkoleń (w tym poprzez wykonywanie zdjęć lub filmowanie) ani ich rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek kanałami komunikacji bez uprzedniej, wyraźnej zgody Usługodawcy. Uczestnik nie ma również prawa kopiować i powielać udostępnionych mu treści, prezentacji i materiałów w celu ich udostępniania osobom trzecim za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
18. Rezygnacja przez Klienta z Produktu – prawa do udziału w Szkoleniu, po zapisaniu się na Szkolenie przez Klienta, nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu należności z tytułu zawartej Umowy. Postanowienia niniejszego punktu 8.18 Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie reklamacji z tytułu braku zgodności Produktu z Umową zgodnie z pkt. 12 Regulaminu lub prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość zgodnie z pkt. 13 Regulaminu.

 

 

9) ROLA CRIDOTEKA.PL I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

1. W przypadku Produktu, w opisie którego zaznaczono, iż jego Sprzedawcą jest Sprzedawca Zewnętrzny, Klient składając Zamówienie wyraża wolę związania się Umową ze Sprzedawcą Zewnętrznym, to jest niezależnym podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy Cridoteka.pl. Odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy przed Klientem ponosi wówczas bezpośrednio Sprzedawca Zewnętrzny.
2. Niezależnie od postanowień określonych w jego OWU, Sprzedawca Zewnętrzny zawiera i realizuje Umowy z Klientami Cridoteka.pl zawsze w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Sprzedawcą Zewnętrznym nie jest nigdy podmiot nieprowadzący zarejestrowanej działalności gospodarczej. Oznacza to, że Sprzedawca Zewnętrzny obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, w tym jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach wskazanych w Kodeksie Cywilnym i Ustawie o Prawach Konsumenta. Szczegółowe informacje o Sprzedawcy Zewnętrznym odpowiedzialnym za Produkt i wykonanie Umowy, w tym jego dane pozwalające Klientowi skontaktować się w celu skorzystania ze swoich uprawnień, wskazane są (1) przed zawarciem Umowy w opisie Produktu, w tym w OWU, a dodatkowo także (2) na trwałym nośniku, to jest w potwierdzeniu Zamówienia przesyłanym do Klienta z Cridoteka.pl.
3. W powyższym przypadku rola Usługodawcy Cridoteka.pl sprowadza się z jednej strony do udostępnienia Sprzedawcom Zewnętrznym platformy, która umożliwia dotarcie im ze swoimi Produktami do Klientów, a z drugiej strony udostępnienia Klientom narzędzi do łatwego i przejrzystego wyboru i zamawiania Produktów pochodzących od Sprzedawców Zewnętrznych. Usługodawca nie pobiera od Klientów dodatkowych prowizji i wynagrodzeń z tytułu Umów zawieranych przez nich ze Sprzedawcami Zewnętrznymi. Warunki współpracy oraz wzajemnych rozliczeń między Usługodawcą i Sprzedawcami Zewnętrznymi regulują odrębne umowy zawierane poza Serwisem Internetowym.
4. Pośrednictwo Usługodawcy ma wyłącznie charakter faktyczny i techniczny, Usługodawca nie występuje w roli pełnomocnika ani agenta Sprzedawcy Zewnętrznego lub Klienta, z zastrzeżeniem warunków odrębnych umów zawartych w tym zakresie z Usługodawcą.
5. Usługodawca Cridoteka.pl nie ma obowiązku ingerować w procedurę rozpatrzenia reklamacji i decyzje Sprzedawcy Zewnętrznego w zakresie reklamacji Klienta. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pośredniczenia w komunikacji między Klientem i Sprzedawcą Zewnętrznym w zakresie obsługi reklamacji lub wyjaśnieniu innych zastrzeżeń dotyczących wykonania Umowy, przy czym odpowiedzialność za rozpatrzenie i wykonanie reklamacji spoczywa bezpośrednio na Sprzedawcy Zewnętrznym będącym stroną Umowy z Klientem. Pomoc Usługodawcy ma wyłącznie charakter umowny i dodatkowy i nie jest równoznaczna z przejęciem przez Usługodawcę jakichkolwiek obowiązków Sprzedawcy Zewnętrznego w zakresie wykonania Umowy lub reklamacji Klienta.

 

 

10) DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
2. Dodatkowo, w przypadku zawierania Umowy ze Sprzedawcą Zewnętrznym, dane Klienta zostają udostępnione temu Sprzedawcy Zewnętrznemu, który staje się niezależnym od Usługodawcy Cridoteka.pl administratorem danych osobowych Klienta. Sprzedawca Zewnętrzny przestrzega we własnym zakresie obowiązków informacyjnych wobec Klienta wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a także dokłada należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, w tym również nie wykorzystuje uzyskanych danych w innych celach niż do prawidłowego wykonania Umowy oraz obowiązków reklamacyjnych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 

11) POSTANOWIENIA DODATKOWE – DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę lub Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
2. W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, Usługodawca wraz z innymi spółkami grupy CRIDO podjął decyzję, że nie będą do odwołania wykonywać świadczeń na rzecz podmiotów, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) są obywatele Rosji – z uwagi na to, Produkty dostępne w Serwisie Internetowym nie mogą być nabywane przez ww. podmioty. Usługobiorcą uprawnionym do zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym dostępu i korzystania z Produktów – treści i usług cyfrowych oraz udziału w Szkoleniach zgodnie z postanowieniami Regulaminu, są wyłącznie podmioty, których żaden beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ww. ustawy nie jest obywatelem Rosji – po spełnieniu pozostałych wymogów określonych w Regulaminie. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiadomości, że beneficjentem rzeczywistym Usługobiorcy jest obywatel Rosji, Usługodawca uprawniony jest, wedle swojego wyboru, do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy Sprzedaży, jak również pozostałych umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie lub do zawieszenia wykonywania na rzecz takich podmiotów tych świadczeń przez okres przez siebie wybrany.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
5. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
7. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową zostaje wyłączona.
8. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę/Klienta, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia lub rejestracji Konta. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy/Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W przypadku weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania przyjęcia Zamówienia Klienta i wykonania Umowy oraz zawieszenia jego Konta na czas trwania tej weryfikacji.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z Umową, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
7. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Umowy przez Usługodawcę będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od Umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wszelkich decyzji biznesowych podejmowanych przez Klienta/Usługobiorcę w oparciu o informacje i materiały, które zostały Klientowi udostępnione w ramach jakiegokolwiek Produktu lub też w ramach nieodpłatnie udostępnionych zasobów i funkcjonalności Serwisu, w szczególności zaś Usługodawca nie gwarantuje w sposób wyraźny lub dorozumiany, że zawarte w tych materiałach wskazówki lub zalecenia będą skuteczne, zgodne z aktualnym stanem prawnym i przyniosą oczekiwane przez Klienta/Usługobiorcę rezultaty – Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek skutki zastosowania się przez Klienta/Usługobiorcę do tych wskazówek lub zaleceń, z wyłączeniem szkód wyrządzonych z winy umyślnej Usługodawcy. Informacje i materiały, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, mają charakter uogólniony i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy jakichkolwiek decyzji Klienta/Usługobiorcy – wszelkie decyzje podejmowane są na wyłączne ryzyko Klienta/Usługobiorcy. Zastrzeżenie to nie ma na celu wyłączać odpowiedzialności Usługodawcy za obowiązek dochowania należytej staranności przy świadczonych dla Klienta usługach doradczych, których założeniem jest indywidualne podejście do przypadku konkretnego Klienta, jeżeli tego typu usługi wchodzą w zakres zawartej Umowy.
9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny lub wynagrodzenia z tytułu Umowy, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty 1000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych), z zastrzeżeniem, że gdy roszczenie związane jest tylko z konkretnym Produktem lub Produktami, to odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do ceny lub wynagrodzenia zapłaconego wyłącznie za ten Produkt lub Produkty. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje także w przypadku braku zawarcia Umowy lub roszczeń niezwiązanych z tą Umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
10. Rezygnacja przez Klienta z Produktu w jakimkolwiek trybie (w tym poprzez usunięcie Konta lub niestawienie się na Szkoleniu będącym przedmiotem Umowy) nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu płatności za Produkt ani nie zwalnia z obowiązku zapłaty wynikającego z zawartej Umowy. Klientowi nie przysługuje w takim wypadku prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 14 Regulaminu – prawo to przysługuje wyłącznie Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na Prawach Konsumenta.
11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą/Klientem, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

12) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH CRIDOTEKA.PL

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy Cridoteka.pl, w szczególności reklamacji dotyczących jego Produktów, Subskrypcji, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego.
2. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy:

a. W przypadku Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn zm.). W przypadku Produktu – treści lub usługi cyfrowej zakupionego na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, odpowiedzialność Usługodawcy za brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z Umową określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta.
b. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, odpowiedzialność Usługodawcy podlega niniejszym regulacjom umownym, w szczególności wynikającym z punktu 11. Regulaminu. Postanowienia te określają granice odpowiedzialności Usługodawcy i mają one pierwszeństwo przed regulacjami ustawowymi, z zastrzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów właściwego prawa.

3. Reklamacja do Usługodawcy może zostać złożona na przykład:

a. pisemnie na adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cridoteka@crido.pl.

4. W przypadku gdy adresatem reklamacji powinien być Sprzedawca Zewnętrzny, to jest podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy Cridoteka.pl, reklamacja może zostać złożona przez Klienta bezpośrednio do Sprzedawcy Zewnętrznego, to jest zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy podanymi w potwierdzeniu Zamówienia otrzymanym po zawarciu Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że Usługodawca nie ma obowiązku pośredniczyć w składaniu reklamacji przez Klienta ani też nie odpowiada za sposób rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Zewnętrznego.
5. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
7. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

 

13) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do umów zawartych z Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.
2. Ilekroć w poniższym punkcie mowa jest o „przedsiębiorcy” rozumieć należy przez to, stosownie do danego przypadku, Usługodawcę Cridoteka.pl lub Sprzedawców Zewnętrznych.
3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem umów wymienionych w pkt. 13.7 oraz kosztów określonych w pkt. 13.8 niżej.
4. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Usługodawcą Cridoteka.pl może zostać złożone na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cridoteka@crido.pl lub też pisemnie na adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta i zamieszczonego dodatkowo w pkt. 19 niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi (w tym usługi cyfrowe lub inne niebędące usługami cyfrowymi), rozpoczyna się od dnia zawarcia tej umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, tj. gdy nie ma zastosowania żaden z wyjątków wskazanych w pkt. 13.7 Regulaminu, stosuje się poniższe postanowienia określające skutki i koszty związane z odstąpieniem od umowy przez Konsumenta:

a. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
b. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
c. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu, tj. treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, przedsiębiorca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) przedsiębiorca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę. W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od przedsiębiorcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony przedsiębiorcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
d. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim

 

 

14) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,  oraz zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie Konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

 

 

15) PRAWA AUTORSKIE DO CRIDOTEKA.PL I TREŚCI USŁUGOBIORCÓW

 

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona Serwisu Internetowego obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
3. Znaki handlowe Usługodawcy, Sprzedawców Zewnętrznych oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Usługobiorca zamieszczający w Cridoteka.pl jakiekolwiek treści stanowiące lub zawierające utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, w tym wszelkie opinie, komentarze, oceny, reakcje itp., obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Cridoteka.pl. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, Usługobiorca obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sytuacji oraz w razie potrzeby podjąć na swój koszt wszelkie czynności niezbędne do zwolnienia Usługodawcy od roszczeń i odpowiedzialności za dokonane przez Usługobiorcę naruszenia.
5. Z chwilą zamieszczenia przez Usługobiorcę w Cridoteka.pl treści, do których prawa autorskie lub inne  wymagane prawem zezwolenia przysługują temu Usługobiorcy, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści (w tym prawo do ich sublicencjonowania w zakresie wymienionych pól eksploatacji), obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (nie krócej jednak niż przez czas trwania Umowy zawartej z danym Usługobiorcą), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową (za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet itp.), drukarską i reprograficzną, zarówno dla celów prawidłowego funkcjonowania usług Cridoteka.pl, jak i możliwości prowadzenia działań promocyjnych oraz reklamy Cridoteka.pl; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, drukarską i reprograficzna, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest takie zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem stron Cridoteka.pl oraz w powiązanych serwisach i aplikacjach, w szczególności na profilach i kontach Usługodawcy w mediach społecznościowych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
6. Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 15.5 wyżej, obejmuje zgodę Usługobiorcy na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści przez Usługodawcę bez wskazywania autorstwa (imienia i nazwiska/nazwy itp.) Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża również zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Usługobiorcą oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 15.5 Regulaminu.
7. W uzupełnieniu do postanowień pkt. 15.5 i 15.6 wyżej, Usługodawca w ramach prowadzonych przez siebie działań promocyjnych może: wskazywać firmę (nazwę) Usługobiorcy/Klienta, używać znaku towarowego (lub innego oznaczenia przedsiębiorstwa) Usługobiorcy/Klienta oraz w sposób ogólny powoływać się na fakt świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy/Klienta – i to w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami, w szczególności przy użyciu techniki cyfrowej (za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet itp.), drukarskiej i reprograficznej. Powyższe w żaden sposób nie będzie ujawniać tajemnicy przedsiębiorstwa Usługobiorcy/Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.) ani innych treści udostępnionych przez Usługobiorcę/Klienta w ramach współpracy i uznanych zgodnie przez strony za informacje poufne, a także nie będzie naruszać dóbr osobistych (w szczególności dobrego imienia) Usługobiorcy/Klienta.

 

 

16) OPINIE O PRODUKTACH

 

1. Usługodawca umożliwia Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Serwisie Internetowym na zasadach wskazanych  w niniejszym punkcie Regulaminu.
2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Serwisie Internetowym. Formularz ten może zostać udostępniony Klientowi za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Klient może również dodać ocenę graficzną – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Serwisie Internetowym oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Serwisie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Serwisu Internetowego.
4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy, Sprzedawcy Zewnętrznego lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Usługodawca i do którego odsyła na stronie Serwisu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Serwisu Internetowego).
6. Usługodawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Usługodawca może wysyłać swoim Klientom indywidualny link na podany przez nich przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób Usługodawca upewnia się, że dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Serwisie Internetowym.
7. W razie wątpliwości Usługodawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Usługodawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Serwisu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
8. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 12. Regulaminu.
9. Usługodawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów lub Produktów Sprzedawców Zewnętrznych. Usługodawca udostępnia w Serwisie opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Usługodawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

 

17) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 

1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, jego Produktów i Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS –  distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu, w tym poszczególnych Produktów i Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
2. Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywaną długość trwania planowanej przerwy.
5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym pkt. 17 Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek uprawnień ustawowych Usługobiorcy lub Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.

 

 

18) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany, dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych lub Produktów; zmiany terminów i sposobów płatności lub wykonania Umowy; zmiany danych Usługodawcy; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Produktów, Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; poprawy jakości obsługi Klientów/Usługobiorców – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Produktów, Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
b. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
c. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą lub Sprzedawcą Zewnętrznym, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca lub Sprzedawca Zewnętrzny gwarantują w takim wypadku Konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

 

19) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–    Adresat:
____________________
[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy
oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]
–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub korzystając z danych podanych na wstępie.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług
Zespół Cridoteka.pl