...

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO CRIDOTEKA

 

1 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych w Serwisie jest Crido Szkolenia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894396, REGON: 38873795500000, NIP: 5272955684, kapitał zakładowy: 100 000 zł, adres poczty elektronicznej:  Szkolenia.Crido@crido.pl lub inna spółka z grupy Crido – aktualny wykaz spółek z grupy znajdziesz tutaj: Lista spółek grupy CRIDO(dalej „Administrator”). Jeżeli korzystasz z Serwisu i dobrowolnie przekażesz za jego pośrednictwem swoje dane osobowe, wskazanie właściwego podmiotu odpowiedzialnego lub podmiotów odpowiedzialnych jako współadministratorów za ich przetwarzanie zależy od celu, w jakim są one zbierane. Informacje o zasadniczej treści uzgodnień współadministratorów znajdują się tutaj: https://crido.pl/wp-content/uploads/2020/02/Informacja_o_zasadniczej_tresci_uzgodnien_wspoladministratorow_crido.pdf
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce Prywatności stosuje się postanowienia Regulaminu Serwisu, dostępnego pod adresem URL: www.cridoteka.pl/regulamin/
 3. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.
 6. Z Administratorem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej:  Szkolenia.Crido@crido.pl lub prowadząc tradycyjną korespondencję na wskazany adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników: informację, czy prowadzą działalność gospodarczą, imię i nazwisko, firmę, adres, adres e-mail, numer NIP, numer telefonu, dane o zakupach w Serwisie, dane eksploatacyjne i dane wynikające ze zbieranych plików cookies zgodnie z §7 niniejszej Polityki oraz inne dane podane przez Użytkownika podczas kontaktu z Administratorem.

 

 

2 ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Przetwarzanie danych ma miejsce w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie oraz w celu zawarcia i realizacji Umów. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Dane będą przechowywane do czasu wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z umów dotyczących usług określonych w Regulaminie oraz Umów, zaś po zakończeniu tego okresu Administrator może przechowywać dane osobowe Użytkowników również przez okres, w którym w związku z zawarciem przez Użytkowników umów z Administratorem, Użytkownicy mogą wobec Administratora zgłaszać jakiekolwiek roszczenia, jak również przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych. W tym przypadku dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest możliwość obrony lub zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich bądź wypełnienie obowiązków wobec organów państwa.
 1. Podanie danych jest warunkiem skorzystania z usług określonych w Regulaminie lub zawarcia umowy o świadczenie którejś z usług świadczonych drogą elektroniczną, opisanej w Regulaminie.

 

3 NEWSLETTER

 1. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników woli otrzymywania newslettera, dane Użytkowników będą ponadto przetwarzane w celu prawidłowego dostarczenia Użytkownikom newslettera oraz w celu marketingu własnych produktów i usług Administratora oraz produktów i usług partnerów Administratora.
 2. W tym przypadku dane przetwarzane będą na podstawie zgody Użytkowników wyrażonej poprzez zapisanie się na newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez okres, przez jaki zgoda ta będzie aktualna.
 3. Podanie tych danych jest dobrowolne.
 4. Zapisanie się na Newsletter stanowi ponadto wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej, o której mowa w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o której mowa w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.).
 5. Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody podczas składania Zamówienia, Administrator może również przetwarzać dane o numerze telefonu Użytkownika w celach marketingowych. Do przetwarzania danych w tych celach ust. 2 – 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

 

4 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I REKLAMACJE

 1. W przypadku osób, które skontaktowały się z Administratorem, w tym osób korzystających z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i osób składających reklamacje, Administrator będzie przetwarzać ich dane w celu odpowiedzi na pytanie zadane przy kontakcie z Administratorem lub w celu odpowiedzi na złożoną reklamację.
 2. Przetwarzanie odbywać się będzie, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej poprzez wysłanie do Administratora wiadomości lub reklamacji z podanymi danymi osobowymi lub zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Podanie tych danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Dane osób, które skontaktowały się z Administratorem będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, zaś po zakończeniu tego okresu Administrator może przechowywać dane osobowe również przez okres, przez który osoba zadająca pytanie może zgłaszać wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, jak również przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość obrony lub zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich bądź wypełnienie obowiązków wobec organów państwa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

5. ODBIORCY DANYCH

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być współpracownicy Administratora, dostawcy oprogramowania, a także dostawcy usług, w tym w szczególności usług informatycznych i hostingowych, firmy obsługujące stronę internetową lub prowadzące komunikację z klientami, zapewniające działanie systemów teleinformatycznych, firmy kurierskie lub świadczące usługi pocztowe, operatorzy realizujący płatności, uprawnione organy państwa oraz zapewniający obsługę prawną oraz księgową i przeprowadzający audyty Administratora.
 2. Ponadto odbiorcami danych mogą być inne spółki z grupy Crido, zgodnie z §1 ust. 1 Polityki Prywatności.
 3. W związku z tym, że dane Użytkowników Administratora są przetwarzane w sieci Internet, możliwe, że dane zostaną przekazane do państwa trzeciego. W tym przypadku Administrator zapewnia, że przekazanie odbędzie się do państwa, które zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony lub podmiot, do którego dane są przekazywane zapewni odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w tym w szczególności poprzez zawarcie z podmiotem, do którego dane są przekazywane, umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony .

 

6 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ponadto w każdym przypadku mają Państwo prawo do:
 3. dostępu do Państwa danych osobowych;
 4. sprostowania Danych Osobowych – Administrator jest zobowiązany usuwać błędy i niezgodności oraz uzupełniać Dane Osobowe, jeżeli są niekompletne;
 5. ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;
 6. usunięcia Danych Osobowych;
 7. przenoszenia Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy;
 8. sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w przypadku Użytkowników polskich jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Wszelkie wnioski o żądania dotyczące realizacji praw Osób można kierować za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:  Szkolenia.Crido@crido.pl

 

7 DANE EKSPLOATACYJNE I PLIKI COOKIES

 1. Za pomocą plików cookies Administrator zbiera tzw. dane eksploatacyjne dotyczące korzystania przez użytkowników ze strony:
 • oznaczenia identyfikujące Użytkownika;
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Użytkownik korzysta;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu;
 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu.

 

 1. Dane te są wykorzystywane w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, dopasowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika, a także w celu ułatwienia i ulepszenia sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony.
 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest umożliwienie prowadzenie strony i poprawienie jakości Serwisu.
 3. Dane z plików cookies są przetwarzane przez okres ustalony przez Użytkownika w ustawieniach stosowanej przez użytkownika przeglądarki.
 4. Podanie danych jest warunkiem korzystania ze strony.
 5. Ponadto, jeśli przy wejściu na stronę na informacji o plikach cookies przetwarzanych na stronie, wyskakującej na dole strony Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych z plików cookies w innych celach, Administrator będzie zbierał Pana/Pani dane, o których mowa powyżej, a także dane o sposobie korzystania przez Pana/Panią ze strony i o czynnościach podejmowanych na stronie, w celach na które Użytkownik wyrazi zgodę, tj. w celach marketingowych, celach statystycznych lub celach analizy zachowań Użytkownika.
 6. W tym przypadku, przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie zgody Użytkownika. Podanie danych dla tych celów jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych dla tych celów mogą być podmioty obsługujące cookies zamieszczone w Serwisie.
 7. W przypadku podania danych dla tych celów Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które można zrealizować za pomocą dokonania odpowiednich ustawień przeglądarki Użytkownika albo kliknięcie w ten link.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w celu analizy zachowań Użytkownika, dane Użytkownika będą wykorzystywane także w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, co odbywać się będzie poprzez zbieranie danych o aktywności na stronie i wyświetlania na tej podstawie dopasowanych komunikatów reklamowych. Z uwagi na to Użytkownik ma również prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Pliki cookies, z których korzystają serwisy Administratora (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika), mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
 10. Pliki cookies są danymi informatycznymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika, dedykowanymi do korzystania ze stron Serwisu. Zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu. Serwis zbiera automatycznie wyłącznie dane zawarte w plikach cookies.
 11. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 12. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapis plików cookies w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.
 13. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 14. Zarejestrowany Użytkownik podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję „nie wylogowuj mnie”. Zaznaczenie tej funkcji sprawia, iż na urządzenie takiego Zarejestrowanego Użytkownika zostaje przesłany plik „cookie”, którego zadaniem jest zapamiętanie danych logowania takiej osoby. Dzięki uruchomieniu tej funkcji osoba posiadająca konto w Serwisie nie musi po raz kolejny logować się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, iż osoba posiadająca konto w Serwisie odwiedzająca Serwis zostanie rozpoznana jako osoba zalogowana. Jeśli osoba posiadająca konto w Serwisie korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się nie zaznaczanie opcji „nie wylogowuj mnie” i każdorazowe wylogowywanie się z Serwisu.